FISKEREGLER FOR LAKSÅDALSVASSDRAGET I GILDESKÅL

Med hjemmel i lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992, fastsettes følgende fiskeregler for fiske etter anadrome fiskeslag i Laksådalsvassdraget i Gildeskål.

 1. Fisketiden for Laksådalsvassdraget er fra 15. juni til 30. august fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 12. mars 2000 med hjemmel i lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992.
 2. I Laksådalselva (Stillvaen) og Laksåga (som renner fra Lille Laksådalsvann og ut i havet) er alt fiske forbudt. Ved utløpet av Laksådalselva i Store Laksådalsvann er det en forbudssone på hver side av elveutløpet på 50m som er merket med røde merkestaver. Ved elveutløpet i sjøen er det merket en forbudssone på 100m fra grense elv/sjø der alt fiske er forbudt.
 3. I Laksådalsvassdraget med unntak av Laksådalselva og Laksåga, kan det selges døgnkort, ukeskort og sesongkort med de begrensninger i fiske som er nevnt ovenfor. Døgnet regnes fra kl. 18.00 til kl. 18.00 neste dag.
 4. Isfiske etter røye og ørret i Lille og Store Laksådalsvann er bare tillatt etter spesiell tillatelse fra Fylkesmannen, og vil kunngjøres dersom det tillates. Laksen i vassdraget er totalfredet og eventuell fangst skal settes ut igjen.
 5. REDSKAPSBRUK
  1. For Store og Lille Laksådalsvann er fiske kun tillatt med stang fra land.
  2. Grunneiere med tinglyst fiskerett samt fastboende på Sørfinnset, kan utøve samme fiske fra båt.
  3. Redskapsdefinisjoner:
   • Max 3 kroker pr. stang og krokstørrelse 12 mm mellom krokstamme og krokspiss
   • Oter er ikke tillatt
   • Stang skal ikke forlates under fiske
   • Tillatt agn: mark, sluk, spinner, wobbler, flue (hvor flytende dupp eller fluesnøre, unntatt rene blyliner utgjør kastevekten). Reke er ikke tillatt.

Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44