Vedtekter

Vedtekter for
Laksådalsvassdragets fiskelag

1. Laksådalsvassdragets fiskelag - område og formål

For å ta seg av forvaltningen av fisken og fisket i Laksådalsvassdraget med tilhørende gyteelver/bekker til beste for fiskebestanden, fiskerettshavere og fritidsfiskere opprettes et lag kalt Laksådalsvassdragets fiskelag, heretter kalt laget.

Laget skal følge de bestemmelser som er gitt i disse vedtekter.

2. Ansvar

Laget er et andelslag der medlemmene har begrenset ansvar. Laget kan ikke stifte pant i medlemmenes eiendommer. Andelsinnskuddet settes til kr. 50,-

3. Medlemskap

Eiere av alle eiendommer med tinglyst fiskerett i Laksådalsvassdraget kan være medlemmer i laget. Det samme gjelder også for eiere som har tinglyst " herligheter og rettigheter som hovedbruket". Medlemskapet følger eiendommen.

4. Rettighetshavere og andeler

Hvert gårdsnummers andel i fisket er etter antall meter strandlinje. Medtatt strandlinje er:  Lille- og Store Laksådalsvann, Laksådalelva, Mellomelva og Laksåga. Internt på gnr. 15 og 16 fordeles andelene etter skatteskyld, mens på gnr. 18 fordeles andelene etter antall meter strandlinje.

 

Oversikt over strandlinjens fordeling

       
 

Store- og Lille Laksådalsvann/Mellomelva

Laksåga

Store Laksådalsvann

Laksådalelva

Sum

% av totalen

Gnr. 15

1300 m

225 m

   

1525 m

16,7 %

Gnr. 16

   

3850 m

1700 m

5550 m

60,6 %

Gnr. 18

1850 m

225 m

   

2075 m

22,7 %

Det tildeles en stemme pr. hver påbegynt hele prosentandel i laget beregnet ut fra skyld.

Fra 0,01% til 1,00% andel ut fra skyldøre gir 1 stemme
Fra 1,01% til 2,00% andel ut fra skyldøre gir 2 stemmer
Fra 2,01% til 3,00% andel ut fra skyldøre gir 3 stemmer
O.s.v.

5. Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsår går fra 1. januar til 31. desember.

Laget forpliktes av styrets leder og et medlem

6. Styret

Lagets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 nummererte varamenn. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Funksjonstiden for medlemmene og varamedlemmene i styret er 2 år, unntatt styreleder som skal velges hver år. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet som også velger leder. På det første årsmøtet velges to av styremedlemmene og ett varamedlem for bare ett år. Styret konstituerer seg selv. Styrevervene bør fordeles slik at minst en eier fra hvert gårdsnummer sitter i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Gyldig vedtak krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Varamedlemmer har ikke møteplikt i styret, men får tilsendt sakspapirer.

 6.1 Styrets oppgaver

a) Styret har ansvaret for innkalling til årsmøtet.
b) Styret skal ivareta lagets forpliktelser i henhold til disse bestemmelser og de gjeldende lover og forskrifter for fisket, samt pålegg gitt av årsmøtet.
c) Styret skal i samråd med offentlige fiskeorganer forestå administrasjon, kultiveringstiltak, skjøtsel og oppsyn med fisket i Laksådalsvassdraget så langt tilskudd og inntekter fra salg av fiskekort rekker. 
d) Det skal føres protokoll fra styremøter med underskrift fra de tilstedeværende styrerepresentantene. Protokollen skal være tilgjengelig for lagets medlemmer og skal i likhet med årsmelding og revidert regnskap framlegges på årsmøtet.
e) Styret skal for øvrig forberede andre saker som skal behandles på årsmøtet.

7. Årsmøte

Årsmøte er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig og fullmektigen kan kun møte med fullmakt fra ett medlem eller et br.nr..

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 15. februar. Innkallingen til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene, eller ved annonsering i lokalpresseen senest 14 dager før møtet. Sakslisten skal fremgå av innkallingen.

7.1 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

a) Velge møteleder.
b) Velge referent.
c) Velge to personer som sammen skal underskrive protokollen.
d) Godkjenne skriftlige fullmakter
e) Godkjenne skriftlige innmeldingserklæringer
f) Godkjenne årsmeldingen.
g) Godkjenne revidert regnskap.
h) Avholde følgende valg:

I) Velge styremedlemmer og varamedlemmer (funksjonstid 2 år)
II) Velge leder (funksjonstid 1 år - velges blant styremedlemmene).
III) Velge revisor (funksjonstid 1 år).
IV) Velge valgkomite på 2 medlemmer (funksjonstid 1 år).      

i) Drøfte årsplan for kommende sesong.
j) Behandle innkomne saker.

8. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 50% av lagets medlemmer, regnet etter andeler, forlanger det. Innkalling til slikt møte skal skje på samme måte som for et ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

 9. Avstemningsregler

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall dersom ikke annet er sagt i disse vedtektene. Enhver av medlemmene kan i økonomiske saker kreve at det skal stemmes etter andelene i fisket (pkt 4). Dersom en eier har flere eiendommer er det summen av alle eiendommenes andeler som danner grunnlag for vedkommende eiers stemmeandel.

10. Inntekter og utgifter

Inntekter fra fiskekortsalg og tilskudd skal benyttes til administrasjon av laget, kultivering, skjøtsel og oppsyn av fisket i vassdraget. Overskudd kan avsettes til fond eller fordeles mellom medlemmene etter deres andeler. Utgiftene dekkes av lagets disponible midler. Årsmøtet bestemmer hvordan inntekter og utgifter skal disponeres.

11. Endring av bestemmelsene

Endring av disse vedtektene kan bare skje i årsmøte. Endring av vedtektene krever at minst 2/3 av stemmene representert på årsmøtet stemmer for endringene. Årsmøtet kan vedta at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle forslaget. Årsmøtet kan også vedta at forslaget skal behandles på neste årsmøte. Ved andre gangs behandling kan forslaget til endring vedtas med 2/3 flertall blant de stemmene som er representert på årsmøtet.

12. Overdragelse - deling av eiendom

Ved overdragelse av eiendom med fiskerett plikter den gamle eieren å gi beskjed til styret om navn og adresse på den nye eier. Den nye eier føres inn i rettighetshaverlisten (pkt 4)..

13. Fiskebestemmelser

Årsmøtet fastsetter, etter råd fra styret og fiskeforvaltningen fiskeregler for kommende sesong. Årsmøtet bestemmer prisen på fiskekort, eventuelle begrensninger i fisket og antall kort som skal selges allmennheten.

Følgende generelle regler gjelder:

a) Alle som skal fiske i Laksådalsvassdraget må kjøpe fiskekort.
b) Alle som fisker må kunne forevise fiskekort, fiskeravgiftskort og legimitasjon.
c) Fiskekort gjelder for det tidsrom som er angitt i kortet.
d) Fiskerettshavere som kjøper kort kan ikke låne ut kortet til andre enn ektefelle/samboer eller slektninger i opp- eller nedstigende linje. Den som låner ut fiskekortet skal forvisse seg om at den som låner kortet har betalt fiskeravgift.
e) For andre som kjøper fiskekort gjelder kortet kun den person det er utskrevet på.
f) Grunneier som har båt i vassdraget, kan når han selv ikke bruker den, låne ut retten til båtbruk til andre, Grunneieren må da signere fiskekortet til den han låner ut båtretten til.
g) Pensjonister kan gis halv pris på fiskekort.
h) Lagets tillitsvalgte, dvs. styret og oppsynet, har gratis fiskekort.
i) Styreleder har fullmakt til å inngi anmeldelse ved overtredelse av fiskebestemmelsene.
j) Styret kan dispenser båtbruken i vassdraget til fast boende på Sørfinnset.

14. Voldgift

Uenighet om forståelsen av disse ordningsbestemmelsene kan avgjøres av en voldgiftsrett.

Voldgiftsretten skal bestå av tre personer, hvorav partene oppnevner en hver. Disse to voldgiftspersonene oppnevner så ifellesskap den tredje voldgiftsperson som er leder for voldgiftsretten. Voldgiftsretten følger ved behandling av tvister reglene i tvisteloven av 13. august 1915, nr. 6 kapittel 32.


Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44